NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH SMP/ MTs MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH KTSP TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Diposting pada 260 views

NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH SMP/ MTs MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH KTSP TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Raden Adjeng Kartini
Raden Adjeng Kartini utawa Raden Ayu Kartini yaiku salah sawijine tokoh suku Jawa lan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini uga kondhang sinebut pelopor kebangkitan perempuan pribumi.Raden Adjeng Kartini miyos 21 April 1879 ing Jepara, saking rama Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, M.A lan ibu Ngasirah, Raden Adjeng Kartini uga nyerat buku kanthi irah-irahan Habis Gelap Terbitlah Terang.
(Wacan kasebut kanggo mangsuli pitakon nomer: 1-2)

1. Watak Raden Adjeng Kartini ana ing ngisor iki, sing ora kalebu yaiku….
A. Welas asih
B. Gigih C. Tanggung Jawab
D. Pejuang kamardikan
2. Kang kalebu jasa Raden Adjeng Kartini, yaiku….
A. Kartini minangka pelopor pahlawan wanita.
B. Kartini minangka pelopor kebangkitan perempuan pribumi.
C. Kartini minangka penerbit buku wanita.
D. Kartini minangka pelopor penulis buku wanita.

Objek Wisata ing Kutha Mojokerto

Kutha Mojokerto nduweni nilai sejarah sing gedhe tumrap bangsa Indonesia awit ing kutha iki nate madheg kraton gedhe aran Majapahit, mulane ing kutha iki akeh ditemokake situs peninggalan kerajaan Majapahit kang bisa dadi objek wisata sejarah kayata candi Brahu, candi Gentong, gapura wringin lawang, kolam Segaran, candi Menakjinggo, candi Bajang Ratu, candi Tikus, candi Kedhaton, situs Sentonorejo, makam Troloyo, lan sapiturute. Kejaba situs peninggalan kerajaan Majapahit ing Mojokerto isih ana objek wisata liyane kayata museum purbakala, pemandian air panas Pacet, air terjun Dlundung Trawas, lan sapiturute.
(Wacan kasebut kanggo mangsuli pitakon nomer: 3-4)

3. Saka wacan Objek Wisata ing Kutha Mojokerto, ing ngisor iki kalebu gagasan pokok wacan kasebut yaiku….
A. Kutha Mojokerto nduweni nilai sejarah sing gedhe.
B. Peninggalankerajaan Majapahit bisa dadi objek wisata sejarah.
C. Kutah Mojokerto dadiobjek wisata sejarah peninggalankerajaan Majapahit.
D. Kutah Mojokerto nduweniobjekwisatamuseum purbakala.

4. Kang ora kalebu objek wisata candi ing kutha Mojokerto, yaiku….
A. Candi Brahu
B. Candi Prambanan C. Candi Menakjinggo
D. Candi Gentong

5. Kutha Mojokerto nduweni kraton sing gedhe kanthi aran….
A. Kraton Majapahit C. Kraton prambanan
B. Kraton Tikus D. Kraton Brahu

6. Situs peninggalan kerajaan Majapahit ing Mojokerto isih ana objek wisata liyane kayata…
A. Museum Tantular C. Museum Dlundung
B. Museum Purbakala D. Museum Purbalingga

JAKA TARUB

Para nawang pada nyeleh slendhang ing ndhuwur watu gedhe.
Nawang sekar : waaah seger tenan banyune.
Nawang sari : iya bening banget
Nalika para nawang padha dolanan banyu lan guyonan jak tarub liwat lan ndhingkik para nawang sing lagi adus.
Jaka Tarub ; waahh sapa kuwi Ya Jagad Dewa bathara , ayu-ayu tenan rupane
Jaka Tarub duwe akal arep jupuk salah siji slendhange para nawang. Tujuane supaya bisa tetepungankara salah sijine utawa kabeh.

7. Panggonan dumadine prastawa ing crita ndhuwur yaiku…….
A. ing kahyangan C. ing tlaga / sendhang
B. ing swargaloka D. ing tengah kutha

8. Tumindak utawa perilaku kang kurang prayoga saka tokoh crita ing ndhuwur yaiku,……..
A. Para nawang nyeleh slendhang ing watu gedhe
B. Para nawang arep adus ing tlaga
C. Jaka Tarub arep tetepungan marang para nawang
D. Jaka tarub duwe akal arep njupuk slendhange para nawang

9. Saka crita ing dhuwur, dumadine konflik tumrap paraga diwiwiti saka,….
A. Para nawang adus ing tlaga
B. Jaka tarub njupuk slendhange salah sijine nawang
C. Para nawang padha guyonan nalika pada adus ing tlaga
D. Para nawang ninggalke kayangan mudhun ing bumi

Soal K13  Soal UN Matematika SMP dan Pembahasan Tahun ajaran 2016 / 2017

10. Pesan moral kang bisa dituladhani saka cuplikan carita ing ing dhuwur yaiku,…….
A. Ajining raga gumantung ing busana
B. Aja adus ing tlaga
C. Tulung tinulung marang sapadha – padha
D. Goleka widadari ing tlaga

11. Bu Atik : apa sing kepingin ditakokke?
Gangga : babagan punika lhoo bu . ngengini jampi panjenengan kang sampun kondang
kaloka
Ryan : produksi jampi panjengan punika dipun paring nami napa?
Bu atik : jenenge yaiku jamu parem jawa

Saka wanwancara ing dhuwur, bab wigati apa kang wawancara ake?
A. Usaha jamu gendhong C. Usaha jamu herbal
B. Usaha jamu pegel linu D. Usaha jamu parem jawa

12. Sajroning nindakake wawancara bab sing paling wigati kudu digatekake yaiku,………
A. Nemtokake topik C. Nyiapake dhaftar pitakon
B. Nemtokake tujuan D. Nganakake pasetujuan karo nara sumber

13. Ukara ing ngisor iki ngganggo basa ngoko yaiku,……
A. Bapak diaturi nedha rumiyin C. Arep menyang ngendi?
B. Panjengan daleme pundi? D. Simbah wangsul jam pinten?

14. “ Ibu lunga menyang pasar” yen diowahi dadi basa karma alus yaiku,….
A. Ibu budhal menyang peken C. Ibu tindak dateng peken
B. Ibu tindak menyang peken D. Ibu budhal dateng peken

15. Simbah nembe ,…..wonten ing,……. Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara mau yaiku,…..
A. Mangan, omah C. Dhahar, griya
B. Nedha, omah D. Nedha , griya

16. Budhe tindak dhateng Klewer, mundhut kain batik.
Ukara kasebut yen disalin nganggo basa ngoko dadi….
A. Budhe menyang Klewer, blanja kain bathik.
B. Budhe menyang Klewer, njahit kain bathik.
C. Budhe menyang Klewer, tuku kain bathik.
D. Budhe lunga menyang Klewer, tuku kain bathik.

17. Bu Guru ….aku supaya sregep sinau.
A. Ngongkon C. Ngengken
B. Diutus D. Ndhawuhi

18. ….diutus ibu mundhutake oleh-oleh
A. Kowe C. Ndika
B. Sampeyan D. Panjenengan

19. Perangane surat ing ngisor iki, kang ora ana ing surat pribadi yaiku,….
A. Adangiyah C. Paprenah
B. Kop surat D. Tapak asma

20. Perangane layang kang nyethakake wektu lan papan panulise layang diarani …
A. Titi mangsa C. Surasa basa
B. Adangiyah D. Peprenah

21. Perangan sadurunge isine layang sing lumrahe isi atur pambagya wilujeng katulis ing perangane layang sing diarani …
A. Adangiyah C. Surasa basa
B. Purwaka basa D. Wasana

22. ….semanten atur kula menawi wonten kirang langkunging atur, nyuwun agunging pangaksami.
Wangsulan titik-titik saka bagian pidato ing dhuwur iki…
A. Wasana cekap
B. Wusanane cekap C. Surasane cekap
D. Sarasane cekap

23. Bapak saha Ibu guru ingkang tansah kula kormati. Sedaya kanca siswa kelas IXB ingkang tansah pinayungan kanugrahane Gusti sarta tansah kula tresnani.
Perangan ing dhuwur mujudake tuladhane….
A. Salam pambuka
B. Kesimpulan/dudutan C. Isi/ surasa basa
D. Panutup/ wasana basa

KURAWA LAN PANDHAWA

Raden Dhestarastha iku putrane Begawan Abiyasa. Duwe adi loro aran Raden Pandudewanata lan Raden Yama Widura.Raden Dhestarastra krama karo dewi Gendari. Kagungan putra cacahe satus, ing antarane Duryudana, dursasana, dursilawati, Durmuka, Durmaganti,Citraksa, Citraksi, Kartamarma lan isih akeh meneh.
Gandheng cacah satus mula diarani Sata Kurawa. Bala kurawa iku racake duwe watak dengki, srei, jail, methakil, daksiya sapadha-padha. Sing diagungake tumindak dursila. Gandheng Raden Destharastra kuwi wuta sing dadi ratu ana Ngastina Raden Pandhudewanata.
Raden Pandudewanata krama karo Dewi Kunthi lan Dewi Madrim. Putrane cacahe lima yaiku: Puntadewa utawa Yudistira ratu ing Ngamarta, Werkudara utawa Bratasena satriya ing Jodipati,sing panengah Janaka uga aran Arjuna satriya ing Madukara. Dene sing waruju kembar aran Nakula karo Sadewa. Nakula satriya ing Sawojajar lan Sadewa satriya ing Bumi Retawu. Putrane Raden Pandudewanata diarani pandhawa amarga cacahe lima.

Soal K13  UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2016 – 2017 Mata Ujian Seni Budaya Kelas IX

24. Miturut wacan ing ndhuwur watege Prabu Duryudana yaiku ……
A. Tresna asih C. Kumawani
B. Wicaksana D. Deksiya

Pandawa lan Kurawa duwe guru yaiku Begawan Durna saka padepokan Sokalima. Sadurunge Prabu Pandhudewanata seda meling karo Raden Destharastra supaya Ngastina besuk dipasrahake Pandhawa yen wis pada gedhe. Nanging Raden Destharastra mblenjani janji. Kraton dipasrahake marang raden Duryudana putrane sing gedhe dewe.
Pandhawa ora narimakake banjur njaluk baline kraton Ngastina. Prabu Duryudana sak sedulur cukeng ora gelem masrahake. Gandheng Kurawa kenceng ora gelem diajak apik-apikan, wusanane kapeksa Pandhawa ngrebut Kraton Ngastina sarana perang. Perange Kurawa lan Pandhawa mau diarani perang Barathayuda.

25. Pesen moral kang kinandhut sajrone teks crita wayang ing ndhuwur kang isih cocog (relevan) karo urip jaman saiki yaiku . . . .
A. Dadi manungsa aja padha dumeh
B. Dadi manungsa aja ngresula
C. Dadi manungsa aja mblenjani janji
D. Dadi manungsa aja padha seneng perang marang sedulur

SUMIMPEN ING POJOK ATI

(Tatiek Kalingga)
Kanthi ati kang krasa rinujit,
Kepengin ndak rakit gurit,
Sanajan krasa perih lan sakit,
Nyangga panandhang kang kudu dilampahi.
Nggoleki apa maknane saripati,
Yen ing kanyatan tansah tumindak nglarani,
Alam krasa panas bumi uga nangis,
Lan amarah tan bisa diendhani,
Nanging aku yakin isih ana sunar suci,
Sih katresnan, rasa tentrem kang sumimpen ing pojok ati
Uga rasa tulus lan luhuring budi pekerti.
Donga ing tengahing ratri, muga dadi tamba jampi urip iki,
Tanpa kendhat nyuwun berkahing Gusti

26. Saka teks geguritan ing ndhuwur, kang dikarepake penggurit saka ukara Kanthi ati kang krasa rinujit yaiku …
A. ati kang bungah C. rasa kang mantep
B. ati kang kelara-lara D. ati kang kelegan

27. Tegese – tembung ratri ing ukara Donga ing tengahing ratri, muga dadi tamba jampi urip iki yaiku …
A. bengi C. sore
B. surup D. esuk

Pocung
Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara

28. Guru gatra ing tembang macapat yaiku. . . .
A. Cacahing gatra/larik ing saben pada (bait)
B. Cacahing wanda (suku kata) ing saben gatra
C. Tibaning swara ing pungkasane gatra
D. Dhong dhinge swara ing saben pungkasane gatra

29. Tembang macapat ing ndhuwur dumadi saka. . . . gatra.
A. 6 C. 4
B. 5 D. 3

30. Paugeran guru wilangan lan guru lagune tembang “Pucung” ing ndhuwur yaiku . . . .
A. 12u, 6a, 8i, 12a C. 12i, 6a, 8i, 8a
B. 12u, 6u, 8i, 12a D. 12i, 6o, 10i, 12a

31. Yen arep maem, kudu ana segane, jarene wong Jawa. Saben wayah esuk,akudiutus ibuku adang sega
“ Adang sega “ Tembung rura basane sing bener ….
A. Adang beras diwenehi ketan.
B. Adang beras diwenehi banyu supaya dadi sega.
C. Adang sega supaya dadi beras.
D. Adang tela dienggo gantine sega.

Soal K13  SOAL PILIHAN GANDA KURIKULUM 2013 PKN SMP Tahun 2018

32. Ana basa rinengga : Njahit klambi, nguleg sambel, ngethok clana lan sapunggalane, kuwi kalebu ….
A Rura basa C. Paribasan
B. Kerata basa D. Saloka.

33. Yen wayahe mlebu sekolah anyaran, akeh wong sing padha njahitake klambi sragam“ Njahit klambi “ tembung rura basane sing bener ….
A. Njahit klambi sing wis suwek. C. Njahit clana supaya dadi klambi.
B. Njahit kain supaya dadi klambi. D. Njahit klambi sing kegedhen.
34. Meh saben wong sing kagungan hajatan, mesthi menehi brekat marang para tamu lan sanak kadang sing diundang.
“ Brekat “ tembung kerata basane sing bener ….
A. Didekek mak brek terus diangkat.
B. Dibukak brek-brek terus diangkat.
C. Dibuwak mak brek teru s diuncalake
D. Dipidak mak brek terus diangkat

35. Bocah sing sopan kuwi kudune nganggo kathok sing pernah, supaya ora ngisin-isini.
“Kathok” saka tembung kerata basa sing bener ….
A. Ditata sitok-sitok C. Diangkat sitok-sitok
B. Digawa sitok-sitok D. Digawa karo ndhodhok

36.

Aksara kaya sing kecetak ing tulisan iki diarani aksara ….
A. Legena C. Murdha
B. Wyanjana D. Swara

37. Ana ing panulisan aksara Jawa, ana macem-maceme sandhangan, sing kalebu sandhangan “ suku “ /” U “ panulisane:

38. “ Pangeran Antasari “ yen ditulis nganggo aksara murda yaiku ….

39. “ Ibu Aminah “ yen ditulis kanthi aksara swara ….

40. 2017 yen ditulis kanthi angka jawa yaiku ….
A. 2016 C. 2018
B. 2017 D. 2019

II. SOAL URAIAN !

1. Owahana ukara iki, nganggo basa karma inggil! “Bapak ku nyambut gawe ana ing kejaksaan

2. Apa tegese ukara ing ngisor iki?
A. Edi peni
B. Peteng dhedhet

3. Coba sebutna sapa wae jenenge Pandhawa lima kanthi urut?

4. Sebutna 5 tembang macapat?

5. Owahana dadi aksara jawa tembung “ aku kudu sregep sinau”!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *