PAKET SOAL UJIAN SMP SEKOLAH BAHASA DAERAH KURIKULUM 2013

Diposting pada 424 views

PAKET SOAL UJIAN SMP SEKOLAH BAHASA DAERAH KURIKULUM 2013
PILIHAN GANDA

1. KALI CILIK NGAREP OMAHKU
(Dening: Eko Nuryono)

Kali cilik ing ngarep omahku kuwi
Saiki banyune buthek kebak lendhut
Ijone lumut lan iwak cethul kang biyen lelumban ing selane watu
Saiki kaganthi lemut lan uget-uget

Kali cilik ing ngarep omah kuwi
Biyen resik lan bening banyune
Nalika sekolah biyen aku tansah
Lungguh jejagongan karo sikil ongkang-ongkang
Sinambi namatake mripatmu kang bening

Kasongan Omah, Mei 2008
Kapetik saka: Antologi Crita Cekak lan Geguritan “Pasewakan”
Konggres Sastra Jawa III /2011

Geguritan “Kali Cilik Ing ngarep Omahku” ing dhuwur anggitane ….
A. Eko Nurbayan
B. Eko Nurjito
C. Eko Nuryono
D. Eko Sucahyo

2. KALI CILIK NGAREP OMAHKU
(Dening: Eko Nuryono)

Kali cilik ing ngarep omahku kuwi
Saiki banyune buthek kebak lendhut
Ijone lumut lan iwak cethul kang biyen lelumban ing selane watu
Saiki kaganthi lemut lan uget-uget

Kali cilik ing ngarep omah kuwi
Biyen resik lan bening banyune
Nalika sekolah biyen aku tansah
Lungguh jejagongan karo sikil ongkang-ongkang
Sinambi namatake mripatmu kang bening

Kasongan Omah, Mei 2008
Kapetik saka: Antologi Crita Cekak lan Geguritan “Pasewakan”
Konggres Sastra Jawa III /2011

Pada kapisan geguritan “Kali Cilik ing Ngarep Omahku” nggambarake kahanan ….
A. omahe panggurit sing ana kaline
B. kali sing resik lan bening
C. kali kang buthek lan kebak lendhut
D. kali kang bening kebak iwak cethul

3. Gunung Bromo yaiku sawijining obyek wisata Gunung ing Jawa Timur sing banget nengsemake tumrap para wisatawan dhomestik lan wisatawan manca negara.

Pethikan teks ing dhuwur kalebu Struktur Tanggapan dheskriptif perangan ….
A. Identifikasi
B. Klasifikasi/Dhefinisi
C Dheskripsi Bagean
D. Dheskripsi Manfaat

4. Tlaga Sarangan yaiku tlaga alami sing manggon ana ing sikile gunung Lawu, kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Cuplikan Teks tanggapan Dheskripsi ing dhuwur kalebu ….
A. Dheskripsi Bagean
B. Idhentifikasi
C. Dhefinisi
D. Klasifikasi

5. Sawise lulus saka STOVIA, Soetomo banjur nerusake perjuangane ing kutha surabaya. Liwat organisasi Boedi Oetomo, Soetomo uga nggedhekake Organisasi Putri merdika, yaiku sawijine organisasi kewanitaan kang nerbitake ariwarti Dharma Nyata, sawijine surat kabar sing digunakake kanggo corong propagandha merjuwangake kamardikan.

Manut wacan ing dhuwur, Soetomo ngedhegake organisasi kang nduweni ariwarti kang aran ….
A. Jawa pos
B. Dharma Nyata
C. Tabloid Nyata
D. Dharma Wanita

6. Ki Hajar Dewantara Miyos ing Yogyakarta Tanggal 2 Mei 1889. Kagungan asma asli RM Suwardi Suryaningrat, panjenengane miyos ing lingkungan kulawarga bangsawan saka trah Kraton Ngayogyakarta. Ki Hajar Dewantara kepingin bisa srawung lan cedhak karo kawula cilik, mula gelar bangsawan ora diagem lan ganti asma dadi Ki Hajar Dewantara.

Manut wacan ing nduwur asma asline Ki Hajar Dewantara ….
A. RM Suhardi Suryaningrat
B. RM Sunardi Suryaningrat
C. RM Sumardi Suryaningrat
D. RM Suwardi Suryaningrat

7. Sawise lulus saka STOVIA, Soetomo banjur nerusake perjuangane ing kutha surabaya. Liwat organisasi Boedi Oetomo, Soetomo uga nggedhekake Organisasi Putri Merdika, yaiku sawijine organisasi kewanitaan kang nerbitake ariwarti Dharma Nyata, sawijine surat kabar sing digunakake kanggo corong propagandha merjuwangake kamardikan.

Manut wacan ing dhuwur, Soetomo ngedhegake organisasi sing jenenge ….
A. Budi Sejahtera & Putri Merdika
B. Boedi Oetomo & Putri Merdika
C. Boedi Soetomo & Putri Merdika
D. Boedi Oetomo & Dharma Nyata

8. Ki Hajar Dewantara Miyos ing Yogyakarta Tanggal 2 Mei 1889. Kagungan asma asli RM Suwardi Suryaningrat, panjenengane miyos ing lingkungan kulawarga bangsawan saka trah Kraton Ngayogyakarta. Ki Hajar Dewantara kepingin bisa srawung lan cedhak karo kawula cilik, mula gelar bangsawan ora diagem lan ganti asma dadi Ki Hajar Dewantara.

Manut wacan ing dhuwur, kena ngapa gelar bangsawane Ki Hajar Dewantara ora digawe?
A. amarga duwe gelar bangsawan ora kepenak
B. supaya bisa srawung karo para bangsawan
C. amarga kepengin dadi kawula cilik
D. amarga kepengin cedhak karo kawula cilik

9. PARIWISATA

Anjajah desa milang kori
Kalamangsane pariwisata
Wruh endahe alam nuswantara
Keh kang adi luhung
Alas lan gunung-gunung

Apa irah-irahane tembang kreasi ing dhuwur?
A. Pariwisata
B. Kreasi anyar
C. Alas lan gunung-gunung
D. Anjajah desa

Soal K13  PAKET SOAL-SOAL KTSP US BAHASA JAWA & KUNCI JAWABAN SMP TAHUN 2018

10. Lumbung desa pra tani padha makarya – ayo dhi
Njupuk pari nata lesung nyandhak alu – ayo yu
Padha nutu yen wis rampung nuli adang – ayo kang
Dha tumandang yen wus mateng nuli adang

Pesan moral kang ana ing tembang kreasi ing dhuwur yaiku ….
A. Lumbung desa kena kanggo wadhah beras
B. padha guyub rukun supaya negarane maju
C. gotong royong nyambut gawe bebarengan
D. sing seneng nyambut gawe supaya bisa mangan

11.

Ukara ing dhuwur ditulis nganggo aksara Jawa. Aksara Jawa uga diarani ….
A. Aksara Murda
B. Aksara Swara
C. Dentawyanjana
D. Mahaprana

12. pasangan akasara Jawa kasebut yen ing akasara latin yaiku ….

A. ha
B. da
C. ta
D. ba

13. Struktur crita cekak sing bener yaiku ….
A. orientasi, komplikasi, resolusi
B. resolusi, orientasi, komplikasi
C. orientasi, resolusi, komplikasi
D. komplikasi, orientasi, resolusi

14. Budi, minangka ketua kelas iku pancen sregep lan seneng tetulung. Apa sing dadi tanggung jawabe sing magepokan karo tugase ketua kelas mesthi ditandhangi kanthi beres. Dheweke uga seneng tetulung marang sapa wae tanpa pilih kasih.

Tema pethikan crita cekak ing dhuwur yaiku ….
A. sosial
B. budaya
C. pendhidhikan
D. lingkungan

15. Sawise nyadhari, wiwit sesuk Dea bakal nindakake apa kaya kang dingendikakake ibune, yaiku kerjasama karo kabeh kancane. Ing atine saiki wis tuwuh pangerten yen ora bakal ana prakara abot yen ditindhakake kanthi bebarengan. Mula saiki saka kuwi dheweke mantebake awake dhewe. Saben-saben ngadhepi prakara kang abot, ing atine dheweke bakal ngomong, “Dea kudu bisa”. Dea ngucapake rasa matur nuwun kang gedhe banget jalaran ibune wis menehi pituduh supaya dheweke dadi bocah sing ora gampang nyerah.

Pesen/amanat sing ana ing pethikan crita cekak ing dhuwur yaiku ….
A. ora oleh gampang putus asa
B. ora oleh gampang sugetan
C. ora oleh gampang nesu
D. ora oleh gampang menehi

16. Matur nuwun ya dhik, apuranen aku, sing mung kaya belo melu seton, mung anut grubyuk.

Tembung “belo melu seton” kalebu jinise basa rinengga ….
A. saloka
B. bebasan
C. paribasan
D. pepindhan

17. Saben esuk ibu adang sega.

Tembung “adang sega” kalebu basa rinengga rura basa. Tembung adang sega benere….
A. Adang beras
B. Nggodog beras
C. Adang bubur
D. Nggodog sega

18. Sing kudu ditidakake sadurunge nindakake wawancara yaiku….
A. Nemtokake biaya
B. Nemtokake nara sumber
C. Nemtokake dana
D. Nemtokake basa

19. Bocah-bocah : Assalamu’alaikum.
Bu Atik : Wa’alaikumsalam.
Gangga : Saderengipun nyuwun pangapunten, Bu. Kula sakanca ngrusuhi panjenengan.
Bu Atik : Ora dadi ngapa. Ana perlu apa, Nak?

Basa sing digunakake Gangga ing wawancara ing dhuwur yaiku….
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus

20. Manut isine, layang bisa kaperang dadi:
1) Layang pribadi
2) Layang ulem
3) Layang lelayu
4) Layang dhawuh

Sing kalebu jinise layang resmi yaiku….
A. Layang dhawuh
B. Layang pribadi
C. Layang ulem
D. Layang lelayu

21. Kanthi serat punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula ing Surabaya tansah pinaringan rahayu wilujeng ing pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung. Ingkang dalem suwun, mugi-mugi kawontenan Bapak dalah Ibu saha kulawarga ing Pacitan ugi mekatena.
Miturut pethikan surat ing dhuwur kalebu … layang.
A. adangiyah
B. wasana basa
C. purwaka basa
D. tapak asta

22. Katur dhumateng
Bapak saha Ibu
ing ndalem

Sembah pangabekti,
Kanthi serat punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula ing Surabaya. Kajawi ingkang kasebat ing nginggil, keng putra ngaturi uninga bilih benjing wekdal liburan semeseter gasal ing wulan Januari keng putra wonten kegiyatan Study Tour dhateng Pulo Bali.

Surabaya, 1 Januari 2017
Keng putra tuhu tresna.

Layang ing dhuwur kalebu jenise layang ….
A. layang kitir
B. layang dhawuh
C. layang ganep
D. layang paturan

23. Katur dhumateng
Bapak saha Ibu
ing ndalem

Sembah pangabekti,
Kanthi serat punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula ing Surabaya. Kajawi ingkang kasebat ing nginggil, keng putra ngaturi uninga bilih benjing wekdal liburan semeseter gasal ing wulan Januari keng putra wonten kegiyatan Study Tour dhateng Pulo Bali.

Soal K13  KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOSIOLOGI KURIKULUM 2013

Surabaya, 1 Januari 2017
Keng putra tuhu tresna

Sembah pangabekti, ukara iku kalebu … layang.
A. wasana basa
B. tapak asta
C. paprenahan
D. adangiyah

24. Wujud wiji asalku
Tinandur ing tegalan kang subur
Digemeni diopeni ngati-ati
Wite dadi lemu-lemu
Katon ijo royo-royo

Guru lagune tembang macapat ing dhuwur yaiku ….
A. u, u, i, u, o
B. u, i, i, i, a
C. u, r, i, u, o
D. u, u, i, u, a

25. Ngelmu iku kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese dur angkara

Guru wilangan tembang macapat ing dhuwur yaiku ….
A. 12, 6, 8, 10
B. 12, 6, 8, 12
C. 10, 6, 8, 12
D. 12, 8, 6, 12

26. Kidung mijil mangka amiwiti
Wijanging pangraos
Ya sanadyan sajak mung sepele
Tadhah soking wutahaning ati
Hardaning ubalsih
Jatining wong wuyung

Guru gatra tembang macapat ing dhuwur yaiku ….
A. 4 (Patang gatra)
B. 5 (Limang gatra)
C. 6 (nem gatra)
D. 7 (pitung gatra)

27. “Kutha Surabaya” yen ditulis nggunakake aksara murda yaiku ….
28. “Amerika” yen ditulis nggunakake aksara swara yaiku ….
29. “Taun 2012” yen ditulis nggunakake aksara angka yaiku ….
30. Badri mlaku alon-alon kanthi nglamun ing trotoar. Koran saktumpuk digendhong ing pundhake durung ana sing payu. Dina iku ora kaya padatan, panase nylomot bunbunan nganti gosong. Raine rada gosong, gulune asat, ngelak lan luwe. Swarane kendharaan ing prapatan pasar Manukan iku gemrubug nambahi ati susah.

Paragraf ing ndhuwur miturut struktur teks kalebu perangane….
A. Eksposisi
B. Klimaks
C. Komplikasi
D. ending

31. Prabu Pandhu Dewanata iku ratu ing nagara Astina kang wicaksana. Sang Prabu kagungan putra cacahe lima, lanang kabeh. Putra lima lanang kabeh iku diarani. Pambarepe Prabu Puntadewa, jumeneng nata ing nagara Ngamarta. Watake lugu, jujur, lan lilan. Dene adhine yaiku Raden Werkudara, manggon ing kasatriyan Jodhipati. Watake kendel, jujur, lan temen.

Watak kang digambarake tokoh Pandhu Dewanata yaiku ….
A. Kendel
B. Jujur
C. Lugu
D. Wicaksana

32. Prabu Pandhu jumeneng nata ing nagari Astina ora suwe, isih timur wis seda. Putrane kang isih cilik-cilik didhidhik dening Dewi Kunti kanthi becik nganti dewasa, dene Dewi Madrim melu kang raka kang nandhang wuta.Sadurunge seda, nagara Astina kapasrahake Raden Drestarastra, rakane Pandhu kang nandang wuta,mbesuk yen Pandawa wis dewasa supaya diparingake marang Pandhawa minangka nata ing nagri Astina.

Latar wektu kang ana ing crita kasebut yaiku ….
A. Pandhu seda, nalika putrane isih cilik-cilik
B. Rakane Pandhu kang nandang wuta
C. Diparingake marang Pandhawa
D. Prabu Pandhu jumeneng nata Astina

33. ANDHE-ANDHE LUMUT

Kacarita, Raja putra Jenggala, asma Raden Panji Asmarabangun, jengkar saka praja, saperlu namur laku (nyamar) dadi kawula. Tumindak mau dilakoni jalaran adreng penggalihe anggone daya-daya kepengin ketemu karo ingkang garwa, ya Dewi Galuh Candra Kirana. Garwane mau wis sawetara wektu jengkar saka Kaputren. Tindake sang Abagus kedharang-dharang nlasak wana-wasa munggah gunung turun jurang, bebasan suku mlenthung sajagung-jagung datan rinasa. Nganti sawijining wektu, sang Abagus kantaka ing tepining alas gung liwang-liwung, jalaran banget sayah lan lungkrahe.

Panyebabe Andhe-Andhe Lumut ninggalake kraton Jenggala lan lunga nganti kadharang-dharang amarga ….
A. Kepingin ketemu karo Galuh Candra Kirana
B. Ing kraton Jenggala ana bencana alam
C. Ing kraton Jenggala ana pageblug wabah penyakit
D. Ramane ora mangestoni sesambungan katresnane karo Panji Asmara Bangun

34. Uwuh bisa kaperang dadi loro, yaiku uwuh organik lan uwuh an-organik. Uwuh organik yaiku uwuh saka tetuwuhan, kewan, kang tau urip utawa istilahe uwuhe makhluk hidup, umpamane sisa panganan, godhong-godhong, kayu, lan liya liyane. Dene sing diarani uwuh an-organik yaiku uwuh saka saliyanemakhluk hidup.

Ing pada kasebut yen dideleng strukture ing laporan asil observasi kalebu .…
A. dheskripsi umum
B. dheskripsi bageyan
C. dhefinisi umum
D. dheskripsi manfaat

35. Kanthi nggunakake Teknologi Tepat Guna uwuh bisa dadi sumber pengasilan. Uwuh bisa diolah dadi telung macem, yaiku kanthi cara didhaur-ulang, didadekake kompos, lan didadekake barang kerajinan.

Pada kasebut yen dideleng strukture ing laporan asil observasi kalebu .…
A. dheskripsi umum
B. dheskripsi bageyan
C. dhefinisi umum
D. dheskripsi manfaat

Soal K13  Soal Latihan UN Bahasa Indonesia SMP Tahun 2017

36. 1) Kegiyatan karya wisata dileksanakake tanggal 12 nganti 15 Mei 2017.
2) Adhedhasar asil rapat karo wali murid karyawisata dianakake ing semester ganep.
3) Karya wisata kanggo para siswa kelas 7 wis kaleksanan kanthi lancar.
4) Tujuan karya wisata yaiku supaya para siswa bisa nglumpukake dhata tinggalan sejarah.

Ukara kang cocog kanggo pambuka ing teks laporan yaiku ukara ing nomer ….
A. 1, 2
B. 1, 3
C. 3, 4
D. 2, 4

37. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Bapak/Ibu warga RT 10/RW 3 kelurahan Pakistan ingkang tuhu kinurmatan. Para tamu undhangan saha para kanca karang taruna ingkang kula tresnani. Sumangga kita sesarengan muji syukur konjuk ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kita sedaya, saengga kita saged ngawontenaken adicara tirakatan menika. Mugi-mugi tirakatan menika saged nyelakaken kita dhumateng ngarsanipun Allah SWT. Amin.

Perangan naskah pidhato ing ndhuwur kalebu ….
A. pambuka
B. panutup
C. isi
D. salam taklim

38. Kula minangka …. boten badhe matur kathah, namung panyuwun kula mugi-mugi para rawuh saged ndhereki sadaya acara menika kanthi tertib ngantos purnaning adicara. Bok bilih wonten ceweting atur ingkang kirang mranani ing panggalih pnjenengan, kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Matur nuwun.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Perangan pidhato ing ndhuwur ana sing diilangi. Tembung kang cocog kanggo njangkepi perangan sing ilang iku ….
A. siswa-siswi
B. ketua panitia
C. tiyang sepuh
D. wali murid

39. Bapak, ibu saha para rawuh ingkang kula urmati, sinaosa climen, adicara menika ugi mbetahaken dhana. Dhana ingkang sampun kaimpun kaginakaken kangge ragad sewa sound system, sewa piranti sanes-sanesipun. Dhana kala wau ugi kaginakaken kangge tumbas konsumsi sawontenipun. Amargi winates ing kekiyatan, pramila panitia namung saged ngaturi pasugatan ingkang prasaja kagem para rawuh. Awit saking menika saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kegiyatan menika saged ndadosaken suka renaning panggalihipun para rawuh saha nambahi semangat kangge karang taruna ingkang sampun nedahaken kasagedanipun ing babagan organisasi.

Perangan naskah pidhato ing ndhuwur kalebu ….
A. pambuka
B. isi
C. panutup
D. salam taklim

40. Bapak, ibu saha para rawuh ingkang kula urmati, adicara kados mekaten punika sayektosipun sampun ajeg kita wontenaken saben taunipun. Adicara punika nggadhahi ancas kangge ngemutaken kita sedaya dhumateng asil perjuwanganipun para pahlawan ingkang sampun seda ngrumiyini kita.

Gagasan utama ing isine pidhato kasebut yaiku ….
A. Bapak, ibu saha para rawuh ingkang kula urmati
B. Adicara kados mekaten punika sayektosipun sampun ajeg kita wontenaken
C. Adicara punika nggadhahi ancas kangge ngemutaken kita sedaya
D. Para pahlawan sampun seda ngrumiyini kita

URAIAN

1. Sapa wae kang klebu tokoh wayang punakawan?

2. Ukara ing ngisor iki tulisen nggunakake aksara Jawa!
– Tuku gula ana toko

3. Ali pancen senengane ngubek-ubek banyu bening, kahanan kang wis ayem tentrem digawe ruwet.

Saka wacan ing dhuwur, terangna tegese “ngubek-ubek banyu bening!”

4. Ukara nggunakake basa ngoko ing ngisor iki dadekna basa krama alus!
– Ibu tuku beras ana pasar

5. Sebutna jinise tembang macapat 4 wae!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *